Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Oprecht Hypotheken, gevestigd te Ternaard aan de Ald Reed 7, 9145 SC Ternaard,
hierna te noemen: Oprecht Hypotheken, en zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders van Oprecht Hypotheken en alle voor haar
werkzame en/of gelieerde personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders en/of personen niet meer
voor Oprecht Hypotheken werkzaam zijn.

De wederpartij van Oprecht Hypotheken is degene aan wie Oprecht Hypotheken enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of
met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. Dit kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn en deze wederpartij zal
hierna worden aangeduid als de “opdrachtgever”.

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Oprecht Hypotheken gedane aanbiedingen, offertes en acceptaties
daarvan en/of door Oprecht Hypotheken gesloten overeenkomsten waarbij Oprecht Hypotheken zich verplicht tot het leveren van diensten
of de uitvoering van een opdracht. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar de opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod
of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door Oprecht Hypotheken zonder voorbehoud en
schriftelijk zijn aanvaard.
1.2. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Oprecht Hypotheken slechts voor zover deze uitdrukkelijk
schriftelijk tussen Oprecht Hypotheken en de opdrachtgever zijn overeengekomen.
1.3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing
uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc.
2.1. Offertes en tarieven van Oprecht Hypotheken zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van
acceptatie door de betreffende verzekeraar of kredietverstrekker.
2.2. Aan Oprecht Hypotheken verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van Oprecht Hypotheken, niet tot
resultaatsverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte opdracht of uit hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt.
2.3. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Oprecht Hypotheken een opdracht schriftelijk heeft
aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. Oprecht Hypotheken is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder
opgave van redenen te weigeren.
2.4. In het geval opdrachtgever enig digitaal bericht, per email dan wel door het invullen van een daartoe bestemd formulier op de website
van Oprecht Hypotheken, aan Oprecht Hypotheken heeft verzonden en opdrachtgever binnen 24 uur na verzending van dat bericht geen
ontvangstbevestiging van (een medewerker van) Oprecht Hypotheken heeft ontvangen, dient het bericht van opdrachtgever als niet
ontvangen te worden beschouwd. Indien opdrachtgever binnen de termijn van 24 uur na verzending van een digitaal bericht een reactie of
uitsluitsel van (een medewerker van) Oprecht Hypotheken wenst te ontvangen, dient opdrachtgever zichzelf ervan te vergewissen dat het
bericht (de medewerker van) Oprecht Hypotheken heeft bereikt.
2.5. Digitale, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van de opdrachtgever, door Oprecht Hypotheken aan deze verstrekte
informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door Oprecht Hypotheken gegeven advies in het kader van een aan haar
verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van Oprecht Hypotheken het tegendeel blijkt.

Artikel 3: Inschakeling derden
3.1 Het is Oprecht Hypotheken toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht indien nodig gebruik te maken van
derden. Met de inschakeling van deze derden gemoeide kosten worden doorbelast aan opdrachtgever.
3.2 Voor zover Oprecht Hypotheken bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht gebruik zal maken van derden afkomstige
adviezen, waaronder begrepen adviezen van accountants, advocaten, fiscalisten etc., zal zij bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk
tevoren overleg plegen met opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Oprecht Hypotheken is
niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze derden.
3.3 Oprecht Hypotheken is, op gelijke wijze als voor haar eigen werknemers, verantwoordelijk voor de door haar bij de uitvoering van de aan
haar verstrekte opdracht ingeschakelde derden, die niet zijn aan te merken als externe adviseur in de zin van het hiervoor in artikel 3.2.
bepaalde, zoals uitzendkrachten, externe administratiebureaus etc.

Artikel 4: Honorarium en betaling
4.1 Partijen spreken bij het sluiten van de overeenkomst af op welke wijze het honorarium van Oprecht Hypotheken wordt voldaan. Het
honorarium kan begrepen zijn in de aan de opdrachtgever in rekening te brengen bedragen of er kan een uurtarief worden
overeengekomen.
4.2 Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan de opdrachtgever doorberekend. Oprecht
Hypotheken is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het sluiten van de overeenkomst stijgingen
voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de
kostprijs van Oprecht Hypotheken beïnvloeden.
4.3 Betalingen door de opdrachtgever dienen te worden gedaan binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door Oprecht Hypotheken
voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.
4.4 Indien de opdrachtgever de verschuldigde factuur niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de opdrachtgever daardoor,
zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd worden. Indien de opdrachtgever
na ingebrekestelling nalatig blijkt om het openstaande bedrag aan Oprecht Hypotheken te voldoen, kan de vordering uit handen worden
gegeven, in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de
buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt vastgesteld op twee punten van het door de rechtbank gehanteerde
liquidatietarief.
4.5 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van
opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
4.6 Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Oprecht Hypotheken aanleiding geeft, is Oprecht
Hypotheken bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn
betalingsverplichtingen heeft verschaft.

Artikel 5: Termijnen
5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door Oprecht Hypotheken opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte
opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.

Artikel 6: Medewerking door de opdrachtgever
6.1. De Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Oprecht Hypotheken die zij nodig heeft
voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen dienst of opdracht
noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking van Oprecht
Hypotheken zijn gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is Oprecht
Hypotheken bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.
6.2. De opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan Oprecht Hypotheken
verschafte informatie.

Artikel 7: Aansprakelijkheid van Oprecht Hypotheken
7.1. Indien Oprecht Hypotheken aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
7.2. Oprecht Hypotheken is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Oprecht Hypotheken is uitgegaan van, door
of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
7.3. Indien Oprecht Hypotheken aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Oprecht Hypotheken beperkt
tot 3 maal de factuurwaarde van de orde, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, zulks met een
maximum van 10.000 euro. Indien de opdracht langer dan een halfjaar doorloopt, wordt de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot
een bedrag gelijk aan het totaalbedrag dat het bureau in het kader van de opdracht in de laatste 6 maanden voor het ontstaan van de
schade van opdrachtgever heeft ontvangen.
7.4. Oprecht Hypotheken is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
7.5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor
zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige
prestatie van Oprecht Hypotheken aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Oprecht Hypotheken toegerekend
kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten
hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
7.6. Oprecht Hypotheken is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparing en schade door bedrijfsstagnatie.
7.7. Opdrachtgever vrijwaart Oprecht Hypotheken tegen alle aanspraken van derden, en zal Oprecht Hypotheken de kosten vergoeden die zij
maakt of zal maken in verband met het verweer tegen dergelijke aanspraken van derden, die verband houden met dan wel voortvloeien uit
door Oprecht Hypotheken verrichte werkzaamheden uit hoofde van de overeenkomst(en) met opdrachtgever.
7.8. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Oprecht
Hypotheken en door de Oprecht Hypotheken bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken hulppersoon, 1 jaar .7.9. De in dit artikel
opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Oprecht
Hypotheken of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 8: Overmacht
8.1. Oprecht Hypotheken is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Oprecht Hypotheken redelijkerwijze niet
mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Oprecht Hypotheken ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen
bestaande omstandigheden.
8.2. Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Oprecht Hypotheken geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet
voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere
ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of
doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van Oprecht Hypotheken kan
worden gevergd.

Artikel 9: Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens
9.1 Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie welke hen uit hoofde van de met de andere partij gesloten
overeenkomst bekend is geworden en waarvan haar redelijkerwijze bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim heeft te
gelden.
9.2 Door de opdrachtgever aan Oprecht Hypotheken verstrekte persoonsgegevens zullen door Oprecht Hypotheken niet worden gebruikt
voor of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar
aan de opdrachtgever te verzenden mailing e.d., behoudens voor zover Oprecht Hypotheken op grond van de wet of openbare orde in het
kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.
9.3 Indien de opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist e.d. van Oprecht Hypotheken, zal
Oprecht Hypotheken de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen
10.1 Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Oprecht Hypotheken is het Nederlandse recht van toepassing.
10.2 Oprecht Hypotheken is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) onder nummer 300.016692. Een geschil
voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de
Opdrachtgever voor bindend advies worden voorgelegd aan hetzij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij de burgerlijke
rechter. Oprecht Hypotheken conformeert zich op voorhand aan een door de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening te geven
bindend advies, voor zover het belang van het voorgelegde geschil een bedrag van € 10.000, = (zegge en schrijven tienduizend euro) niet te
boven gaat. Indien het betreffende geschil genoemd geldelijk belang te boven gaat, heeft Oprecht Hypotheken de mogelijkheid om niet mee
te werken aan een bindend advies.
10.3 In het geval een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van
toepassing zijn wordt voorgelegd aan de burgerlijke rechter, is de rechtbank te Utrecht bij uitsluiting bevoegd om van het geschil kennis te
nemen.

Artikel 11: Verval van recht
11.1 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens Oprecht Hypotheken dan ook
jegens Oprecht Hypotheken in verband met door Oprecht Hypotheken verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval twee jaar na het
moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 12: opzegging
12.1 Beide partijen kunnen de opdracht tot dienstverlening te allen tijde schriftelijk (aangetekend) opzeggen.
12.2 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van
declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ter
beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
12.3 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Oprecht Hypotheken, zal Oprecht Hypotheken in overleg met de
opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de
opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
12.4 Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Oprecht Hypotheken extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de
opdrachtgever in rekening gebracht.
Aldus opgemaakt te Ternaard, juni 2017 (versie 01-17)

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Cookies

Op onze website gebruiken wij cookies. Dat zijn kleine bestanden die door een internetpagina op uw computer of smartphone worden geplaatst. Dit gebeurt zodra u onze website bezoekt. Wij gebruiken deze cookies om onze website te verbeteren.

Wij gebruiken geen tracking cookies. Dat zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

U kunt de op uw computer of smartphone geplaatste cookies verwijderen door ze binnen uw browsergeschiedenis te wissen. Op onze website kunnen wij u vragen gegevens in te vullen. Dit doen wij om een vraag te kunnen beantwoorden of omdat u zich aanmeldt voor een dienst of service. Wij delen deze gegevens niet met derden. Het gaat om de volgende gegevens: De browser die u gebruikt (bijvoorbeeld Internet Explorer of Chrome), het tijdstip en de duur van uw bezoek, welke pagina’s u bezoekt en foutmeldingen.

Meer informatie

Sluiten